วัดพระแก้ว ขอพร เรื่อง อะไร

วัดพระแก้ว ขอพร เรื่อง อะไร ขอพรเสริมดวง

          วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ผู้คนจึงนิยมมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด ปีใหม่วัดพระแก้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล เที่ยว วัด พระ แก้ว และให้พรที่ขอสัมฤทธิ์ผลตามที่ปรารถนา อ่านเพิ่มเติม>สายมู เรียกทรัพย์

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดพระแก้ว ที่ควรไปกราบไหว้ขอพร

ไหว้พระแก้วมรกต ในวัดพระแก้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอพร ได้แก่

วัดพระแก้ว ขอพร เรื่อง อะไร

พระแก้วมรกต

 • พระแก้วมรกต : พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต พุทธคุณด้านไหน เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองไทย ประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรพระแก้วมรกตในเรื่องของความรุ่งเรือง มีสติปัญญา ชนะอุปสรรค มีความก้าวหน้าในชีวิตการงาน หรือชีวิตสุขสบายมากด้วยทรัพย์สินเงินทองไม่ขาดมือ
วัดพระแก้ว ขอพร เรื่อง อะไร

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

 • พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก : พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างขึ้น ประดิษฐานในพระวิหารวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในเรื่องของหน้าที่การงาน การเรียน การสอบ และขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา
วัดพระแก้ว ขอพร เรื่อง อะไร

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

 • พระพุทธเลิศหล้านภาลัย : พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างขึ้น ประดิษฐานในพระวิหารวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัย การค้าขายเจริญรุ่งเรือง และขอให้ชีวิตมีความสุขความเจริญ
วัดพระแก้ว ขอพร เรื่อง อะไร

พระศรีศากยมุนี

 • พระศรีศากยมุนี : พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานในพระพุทธรัตนสถาน ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรพระศรีศากยมุนีในเรื่องของการเจริญรอยตามพระพุทธเจ้า การปฏิบัติธรรม และขอให้มีชีวิตที่สงบสุข

วิธีขอพรเรื่องอะไรที่วัดพระแก้ว ให้สมหวังทุกประการ

เพื่อให้พรที่ขอสัมฤทธิ์ผลตามที่ปรารถนา ผู้คนจึงนิยมขอพรที่วัดพระแก้วอย่างถูกต้อง ดังนี้

 • ตั้งจิตอธิษฐานให้บริสุทธิ์ ปราศจากจากกิเลสและความโลภ
 • นึกถึงสิ่งที่ปรารถนาและขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดพระแก้วอย่างจริงใจ
 • สัญญากับตัวเองว่าจะเป็นคนดี มีศีลธรรม และจะใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนผู้อื่น
 • ทำบุญทำทานให้กับวัดพระแก้วหรือมูลนิธิการกุศลต่างๆ เพื่อเป็นการสะสมบุญกุศล
วัดพระแก้ว ขอพร เรื่อง อะไร

ผู้คนนิยมมาขอพรที่วัดพระแก้วในเรื่องต่างๆ กันออกไป แต่ส่วนใหญ่จะขอพรในเรื่องต่อไปนี้

 • ขอพรด้านการงาน: ขอให้ได้งานที่ดี เลื่อนตำแหน่งเร็วๆ ขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง ขอให้ค้าขายดี
 • ขอพรด้านการเรียน: ขอให้สอบได้ ขอให้เรียนเก่ง ขอให้ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
 • ขอพรด้านความรัก: ขอให้ได้แฟนที่ดี ขอให้แต่งงาน ขอให้มีลูก ขอให้ความรักราบรื่น
 • **ขอพรด้านสุขภาพ

คาถาบูชาพระแก้วมรกต

วัดพระแก้ว ขอพร เรื่อง อะไร

          คาถาบูชาพระแก้วมรกต เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดบทหนึ่งในประเทศไทย เชื่อว่าผู้ที่สวดบูชาพระแก้วมรกตด้วยความศรัทธาจะได้รับอานิสงส์มากมาย เช่น ชีวิตมีความสุขเจริญรุ่งเรือง ปราศจากภัยอันตราย และประสบความสำเร็จในกิจการงานต่างๆ 

ขั้นตอนการสวด

 1. จุดธูปเทียนบูชาพระแก้วมรกต
 2. นั่งหรือนั่งพับเพรียบหันหน้าเข้าหาพระ
 3. ตั้งจิตให้แน่วแน่แล้วสวดคาถาบูชาพระแก้วมรกต ดังนี้

พุทธะมะหามะณีรัตนปฏิมากะรัง ปูเชมิ

ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีรัตนปฏิมากะรัง ปูเชมิ

ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีรัตนปฏิมากะรัง ปูเชมิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ จะ

มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

 1. สวดคาถาจนจบ 3 จบหรือมากกว่านั้นตามต้องการ
 2. ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระแก้วมรกตได้ตามปรารถนา

ความหมายของคาถาบูชาพระแก้วมรกต

คาถาบูชาพระแก้วมรกตมีเนื้อหาสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้า และอธิษฐานขอให้ได้ในสิ่งที่ดีงามต่างๆ ดังนี้

 • พุทธะมะหามะณีรัตนปฏิมากะรัง ปูเชมิ ข้าพเจ้าขอเคารพสักการะพระพุทธรูปมหามณีรัตนปฏิมากร
 • ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีรัตนปฏิมากะรัง ปูเชมิ ข้าพเจ้าขอเคารพสักการะพระพุทธรูปมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นครั้งที่สอง
 • ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีรัตนปฏิมากะรัง ปูเชมิ ข้าพเจ้าขอเคารพสักการะพระพุทธรูปมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นครั้งที่สาม
 • เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ จงสำเร็จด้วยสัจจะวาจานี้
 • มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม จงให้ข้าพเจ้ามีแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ มีปัญญาอันยิ่งใหญ่ มีความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่ และมีเกียรติยศอันยิ่งใหญ่
 • นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ ขอให้เป็นปัจจัยแห่งนิพพาน